SoftwareSoftware

Gebruiksvoorwaarden voor HGS-PassThru

Download software PassThru


Met de nieuwste software-update stelt Hella Gutmann Solutions GmbH ('HGS') haar klanten de functionaliteit 'HGS-PassThru' ter beschikking. Om HGS-PassThru te kunnen gebruiken, dient u de hierna genoemde gebruiksvoorwaarden te accepteren. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, is gebruik van HGS-PassThru niet mogelijk. De mogelijkheid om de overige functionaliteiten te gebruiken, wordt hierdoor niet beïnvloed.

1. Functionaliteit van HGS-PassThru

DDe voertuigfabrikanten brengen regelmatig software-updates uit voor de elektronische regelapparaten (ECU's) van de voertuigmodellen die van hen in omloop zijn. Om een update te kunnen uitvoeren, moet het garagebedrijf deze eerst van de internetportal van de betreffende voertuigfabrikant downloaden op de werkplaatscomputer (pc, laptop, tablet e.d.). Vanaf deze computer kan de update met behulp van 'HGS-PassThru' worden doorgestuurd naar het voertuig in de werkplaats. De procedure van het updaten door middel van het doorsturen van gegevens naar het voertuig wordt ook wel 'flashen' genoemd. Hierbij zorgt HGS-PassThru uitsluitend voor het datatransport van de werkplaatscomputer naar het voertuig in de werkplaats.

2. Vrijwaringsclausule
HGS is geen producent van de gegevens die worden doorgestuurd. HGS is niet verantwoordelijk voor
•  de verzending van gegevens van de internetportals van de voertuigfabrikanten naar de
    werkplaatscomputer (pc, laptop, tablet e.d.);
•  de inhoud en volledigheid van de gegevens die door middel van HGS-PassThru van de
    werkplaatscomputer worden doorgestuurd naar het voertuig;
•  de stroomvoorziening die nodig is voor het doorsturen van de gegevens;
•  de datakabels die nodig zijn voor het doorsturen van de gegevens, voor zover deze kabels niet
    zijn geleverd door HGS.

HGS aanvaardt er dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor dat de vermelde objecten en gegevens vrij zijn van gebreken of dat de vermelde procedures probleemloos functioneren. Indien schade te wijten is aan het niet of niet volledig naleven door de gebruiker van de onder punt 3 vermelde voorwaarden, worden de garantie en aansprakelijkheid van HGS eveneens uitgesloten.

Voor het overige geldt dat de aansprakelijkheid van HGS zich beperkt tot gevallen van opzet en grove nalatigheid. De hiervoor genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van dodelijk of lichamelijk letsel en bij gezondheidsschade.

3. Voorwaarden voor de bediening van HGS-PassThru

Een voertuig waarbij een flashprocedure wordt uitgevoerd, moet aangesloten zijn op een geschikt extern apparaat dat de spanning in stand houdt (acculader) overeenkomstig de specificaties zoals deze zijn omschreven op de internetportal van de betreffende voertuigfabrikant, aangezien onderspanning tot gevolg kan hebben dat het verzenden van de data onbedoeld wordt afgebroken. Telkens voor het flashen moet de gebruiker van HGS-PassThru er bovendien voor zorgen dat

•  de werkplaatscomputer die hij gebruikt, beschikt over een internetverbinding die voldoet
    aan de eisen van de voertuigfabrikant;
•  hij de meest recente softwareversie van de internetportal van de voertuigfabrikant
    (basisprogramma en diagnosefuncties) gebruikt;
•  de soft- en hardware die hij gebruikt, en de door hem in de werkplaatscomputer ingevoerde
    gegevens voldoen aan alle overige voorwaarden die de portal van de voertuigfabrikant daaraan
    stelt; in het bijzonder dient hij gebruik te maken van de door de voertuigfabrikant
    voorgeschreven toegangen/informatie/secure-ID van de portal van de fabrikant
    (basisprogramma en diagnosefuncties);
•  hij alle veiligheidsvoorschriften van de producent in acht neemt;
•  het contact van het voertuig tijdens het flashen de hele tijd is ingeschakeld, tenzij de
    internetportal van de voertuigfabrikant uitdrukkelijk iets anders voorschrijft;
•  er van de werkplaatscomputer naar het betreffende voertuig uitsluitend kabelverbindingen
    (en geen draadloze remote-verbindingen) worden gebruikt en deze kabelverbindingen pas na
    afsluiting van de flashprocedure worden verbroken, tenzij er op de internetportal van de
    voertuigfabrikant uitdrukkelijk iets anders is voorgeschreven;
•  alle kabelverbindingen onbeschadigd zijn;
•  eventuele defecten in het elektrische systeem van het voertuig zijn verholpen voordat met
    het flashen wordt begonnen;
•  op alle apparaten van HGS die gebruikt worden voor het flashen, de meest recente versie
    van de beschikbare software is geladen.

4. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, salvatorische clausule
Van toepassing is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het conflictenrecht. Alle geschillen die met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, zijn onderworpen aan het oordeel van de terzake bevoegde rechter te Freiburg im Breisgau. Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of worden, blijven alle overige voorwaarden onverminderd van kracht.


Klantlogin

Selecteer de gewenste optie en gebruik uw toegangsgegevens om in te loggen.

Wachtwoord vergeten?

Hebt u hulp nodig om in te loggen?